برترین شرکت آروماتیک ایران با معیار سرآمدی

مدل و معيارهاي سرآمدي

مدل تعالي سازماني (‌EFQM 2013  ‌ )

تعريف مدل

مدل تعالی سازمانی چارچوبی روشمند برای ارزیابی عملکرد سازمان‌ها در دو حوزه توانمندسازها و نتایج حاصل از این توانمندسازها است. دستاوردهای حاصل از ارزیابی در این مدل عبارتست از شناسائي نقاط قوت سازمان و زمینه‌های قابل بهبود آن که برای دستیابی به بهبودها فهرستی از برنامه‌های اولویت‌بندی شده را نیز پیشنهاد می‌کند.  

اجزاء مدل تعالی سازمانی و ارتباط آنها با يكديگر

اجزاي مدل تعالي

مفاهيم بنيادين تعالی سازمانی

مفاهيم بنيادين تعالی سازمانی

-1

ارزش افزايي براي مشتريان

-5

رهبري بر اساس چشم انداز ، الهام بخشي و درستي

-2

خلق آينده پايدار

-6

مديريت بر اساس چابكي

-3

توسعه قابليت هاي سازماني

-7

موفقيت  از طريق استعداد و تخصص كاركنان

-4

استفاده از خلاقيت و نوآوري

-8

پايداري نتايج  بر جسته

 


مدل و معيارهاي سرآمدي

مدل از 9 معيار و 32 زير معيار و تعدادي نكات راهنماي غير تجويزي براي هر يك از زير معيارها تشكيل شده است.

ساختار معيارهاي توانمندساز

معیار 1: رهبری

معيارهاي فرعي :

a1: رهبران ماموريت، آرمان ، ارزش ها واخلاقيات را به وجود آورده و خود به عنوان الگو عمل مي نمايند .

b1: رهبران سيستم مديريت سازمان و عملكرد آن را تعريف ، پايش ، بازنگري و هدايت مي كنند.

c1: رهبران با ذينفعان بيروني در تعامل هستند .

d1: رهبران فرهنگ سرآمدي را به همراه كاركنان سازمان تقويت مي كنند .

e1: رهبران اطمينان مي يابند كه سازمان منعطف بوده و تحولات را به صورت اثر بخش ، مديريت مي كنند.

معیار 2: استراتژی

معيارهاي فرعي :

a2: راهبرد بر اساس درك نيازها و انتظارات ذينفعان و محيط بيروني تدوين مي شود .

b2: راهبرد بر اساس درك قابليتها و عملكرد داخلي تدوين مي شود .

c2: راهبرد و خط مشي هاي پشتيبان ايجاد ، بازنگري و به روز مي شوند .

d2: راهبرد و خط مشي هاي پشتيبان منتشر ، پياده سازي و پايش مي شوند .

معیار 3: کارکنان

معيارهاي فرعي :

a3: برنامه کارکنان از راهبرد سازمان حمايت مي كنند .

3b: دانش و قابليتهاي كاركنان توسعه يافته و حفظ مي شوند .

c3: کارکنان همسو شده، مشارکت داده شده و توانمند می شوند.

d3: کارکنان در سراسر سازمان بطور اثر بخش ارتباط دارند .

e3: كاركنان مورد تشويق ، تقدير و توجه قرار دارند .

معیار 4: شراکت ها و منابع

معيارهاي فرعي :

4a: شركا و تامين كنندگان براي منافع پايدار مديريت مي شوند.

4b منابع مالي براي تضمين موفقيت پايدار مديريت مي شوند.

c 4 : ساختمان ها ، تجهيزات ، مواد و منابع طبيعي به روشی پایدار مدیریت می شوند.

d4: فناوری برای پشتیبانی از تحقق راهبرد ؛ مدیریت می شود.

e4: اطلاعات و دانش برای پشتیبانی از تصمیم گیری اثربخش و ایجاد قابلیتهاي سازمانی ؛ مدیریت می شوند.

معیار 5: فرآیندها، محصولات و خدمات

معيارهاي فرعي :

5a - فرآیندها براي بهینه سازی ارزش برای ذی نفعان طراحي و مدیریت می شوند  .

b5: محصولات و خدمات به منظورخلق ارزش بهینه برای مشتریان توسعه می یابند.

c5: محصولات و خدمات به طور اثربخش ترويج و بازاريابي مي شوند .

d5: محصولات و خدمات تولید، تحویل و مدیریت می شوند.

e5: ارتباطات با مشتري مديريت شده و ارتقا مي يابد .

.نتايج


معیار 8: نتایج جامعه

a8: برداشت ها

b8: شاخص های عملکردی

 معیار 9: نتایج كسب و كار

a9: دستاوردهاي كسب و كار

b9: شاخص های عملكردي كسب و كار

معیار 6: نتایج مشتری

a6: برداشت ها

b6: شاخص های عملکردی

معیار 7: نتایج کارکنان

a7: شاخص هاي برداشتي

b7: شاخص های عملکردی


مدلي براي امتيازدهي به معيارها

EFQM_Introduction Presentation Ver 2010-for 2hours

منطق رادار

Presentation1_001

رويكرد خود ارزيابي

تعریف خود ارزیابی   ( Selfassessment )  

برای اینکه بتوانیم به صورت اثربخش و با چشمانی باز برای سازمان خویش برنامه ریزی کنیم و با قاطعیت جایگاه آینده سازمان را به تصویر بکشیم ، باید بدانیم در کجا و در چه جایگاهی قرار داریم.

برای رسیدن به این مقصود یکی از روشهایی که می تواند بسیار مفید ، کارآمد و موثر واقع گردد ، اجراي فرایند خود ارزیابی است.

خود ارزیابی یک فرآیند منظم ، سیستماتیک و فراگیر در سطح سازمان بوده که همچون آینه ای تمام نما ، رهبران را برای دستیابی به شناختی جامع و فراگیر از سازمان یاری می نماید. الگوهای متعددی برا ی استقرار فرآیند خود ارزیابی در سطح سازمان وجود دارند که با توجه به فــرهنگ سازمانی مــی تــوانند انتخاب شده و به کـار گرفته شوند .


طراحی سایت و سئو توسط کاسپید
بازدیدکنندگان امروز : 869 نفر بازدید کنندگان کل: 1005965 نفر